Privacystatement

Kredietbank Nederland verwerkt persoonsgegevens. In dit privacystatement leggen we uit wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Kredietbank Nederland verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de:

  • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);
  • Gedragscode voor (beschermings)bewindvoering;
  • Gedragscode schuldhulpverlening (NVVK);
  • Gedragscode Sociale Kredietverlening.

Uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam en geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer en uw burgerservicenummer (BSN). Kredietbank Nederland legt uw persoonsgegevens vast in het kader van de uitvoering van schuldhulpverlening, budgetbeheer, kredietverlening, beschermingsbewind en adviesgesprekken. Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met deze persoonsgegevens

Gebruik van uw persoonsgegevens

We gebruiken uw gegevens voor de communicatie met de overheid, behandeling van uw aanvraag, totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst. Soms zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. Soms gebruiken wij persoonsgegevens voor klanttevredenheidsonderzoeken. U kunt het gebruik van uw gegevens door ons in dat verband beperken.

Beveiliging persoonsgegevens

Om uw privacy te beschermen hebben wij organisatorische en technische maatregelen getroffen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en wij zorgen voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Bovendien bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Opname van telefoongesprekken

Kredietbank Nederland kan telefoongesprekken opnemen. Dit doen wij om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. De opgenomen telefoongesprekken worden een maand bewaard. U heeft bij een geschil het recht om het opgenomen gesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Voor een goede dienstverlening verstrekken wij uw persoonsgegevens uitsluitend en indien noodzakelijk aan gemeenten, ketenpartners, rechter-commissaris (Wsnp), schuldeisers en Bureau Krediet Registratie (BKR). Het verstrekken van uw gegevens aan derden gebeurt uiterst zorgvuldig. Verstrekking van uw persoonsgegevens anders dan nodig voor onze dienstverlening zal alleen plaatsvinden indien een verzoek om informatie gebaseerd is op een wettelijk voorschrift.

Meldingen CBP

We hebben bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld dat we persoonsgegevens verwerken. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op een correcte uitvoering van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). U vindt onze melding onder het meldingsnummer 1018295 in het openbaar register op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Kredietbank Nederland t.a.v. de Afdeling klachtenafhandeling (Postbus 7695, 8903JR Leeuwarden) onder vermelding van ‘Verzoek tot Inzage/Correctie/Verzet/Verwijdering’. U ontvangt binnen vier weken een reactie. Voor het inzichtelijk maken van uw dossier en/of het beluisteren van opgenomen telefoongesprekken dan wel het leveren van een transcriptie daarvan, brengt Kredietbank Nederland € 5,- in rekening.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt. Deze tekst is voor het laatst aangepast op 19 juli 2016.